UA: Зверніть увагу, що цей веб-сайт використовує необхідні файли cookie (анг. necessary cookies). Ці основні файли cookie дозволяють виконувати основні функції веб-сайту, без яких система не функціонувала б належним чином.

LT: Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami būtinieji slapukai (ang. necessary cookies). Šie būtinieji slapukai įgalina pagrindines svetainės funkcijas, be kurių sistema negalėtų korektiškai veikti. 

Privatumo politika

1. BENDRA INFORMACIJA

UAB „Blue Consultancy“ (toliau - Duomenų valdytojas arba Įmonė) šia privatumo politika (toliau - Privatumo politika) nustato asmens duomenų tvarkymo sąlygas naudojantis Duomenų valdytojo administruojama nuotoline sveikatos priežiūros konsultavimo sistema „Lytovskyj likar“ (toliau – Sistema), kuri yra pasiekiama Įmonės interneto svetainėje adresu https://lytovskyjlikar.online (toliau - Svetainė), Lietuvos gydytojui savanoriui (toliau - Gydytojas) teikiant nuotolinę gydytojo garso ir vaizdo konsultaciją (toliau – Konsultacija) Sistemoje laisva valia užsiregistravusiam Ukrainos teritorijoje esančiam Ukrainos Respublikos piliečiui / gyventojui (toliau - Pacientas), gaunant Įmonės paslaugas, arba kitu būdu pateikiant savo asmens duomenis Įmonei. 

Gydytojai Konsultacijas teikia per asmens sveikatos priežiūros įstaigas (toliau – ASPĮ), kurių sąrašas pasiekiamas čia. Atitinkamai, dalis asmens duomenų, gaunamų iš Pacientų naudojantis Sistema, bus tvarkomi ASPĮ. Su ASPĮ Privatumo politikomis galite susipažinti kiekvienos ASPĮ interneto svetainėje (nuorodos į Privatumo politikas taip pat pateikiamos minėtame sąraše). Su pranešimu apie asmens duomenų tvarkymą ASPĮ galite susipažinti čia. Sistema ir Svetainė nerenka ir nesaugo Pacientų sveikatos duomenų, juos Pacientai atskleidžia ASPĮ Gydytojams konsultacijų metu, todėl šių asmens duomenų atžvilgiu ASPĮ veikia kaip atskiras Pacientų asmens duomenų valdytojas. Taip pat atkreipiame dėmesį, jog Įmonė turi teisę gauti Gydytojų asmens duomenis iš ASPĮ. ASPĮ įsipareigoja apie tai informuoti Gydytojus, kurių asmens duomenis perduoda Įmonei ir supažindinti juos su Privatumo politika.

Privatumo politikoje aprašomi mūsų renkami asmens duomenys: tai, kaip juos gauname, kokiu pagrindu ir kokiais tikslais juos tvarkome, kaip ilgai saugome, su kuo jais dalinamės, kaip užtikriname jų apsaugą, kokias Jūsų teises, susijusias su asmens duomenų apsauga, užtikriname. Norime pranešti, jog mes gerbiame Jūsų privatumą ir siekiame apsaugoti Jūsų asmens duomenis.

Jūs“ šioje Privatumo politikoje reiškia bet kurį fizinį asmenį (pvz. Pacientą, Gydytoją, mūsų partnerių darbuotoją ar pan.), kurio asmens duomenis bet kokiu būdu tvarko Duomenų valdytojas Sistemos ir Svetainės administravimo tikslais.

Duomenų valdytojo rekvizitai:

Pavadinimas:

UAB „Blue Consultancy“

Juridinio asmens kodas:

302538837

Buveinės adresas:

Kareivių g. 6, LT-09117, Vilnius, Lietuvos Respublika.

Tel. nr.:

+370 5 205 1595

El. pašto adresas:

info@blueconsultancy.lt

Privatumo politikoje nustatytos sąlygos taikomos kiekvieną kartą Jums lankantis Svetainėje, Sistemoje, ar naudojantis Gydytojų teikiamomis Konsultacijomis, nepaisant to, kokį įrenginį (kompiuterį, mobilųjį telefoną, planšetę, televizorių ar kt.) naudojate.

Prašome atidžiai perskaityti Privatumo politiką, nes, kiekvieną kartą lankydamiesi Svetainėje, naudodami Sistemą, arba kitu būdu pateikdami asmens duomenis Įmonei, Jūs automatiškai sutinkate su sąlygomis, aprašytomis šioje Privatumo politikoje. Naudodamiesi Svetaine (įskaitant Sistemos naudojimą), arba kitu būdu pateikdami asmens duomenis Įmonei, Jūs teisiškai įsipareigojate laikytis šios Privatumo politikos nuostatų. Jei nesutinkate su šiomis sąlygomis, Jūs neturėtumėte teikti savo asmens duomenų Įmonei.

Patvirtiname, kad Įmonė tvarkys Jūsų asmens duomenis laikydamasi galiojančių Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų, įskaitant Reglamentą (ES) Nr. 2016/679 (Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą) (toliau – BDAR) ir kitus galiojančius duomenų apsaugos teisės aktus bei kompetentingų institucijų nurodymų. Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžiamos BDAR.

2. ASMENS DUOMENYS

Asmens duomenys – tai bet kokia informacija, susijusi su gyvu asmeniu, kurio tapatybė yra arba gali būti nustatyta. Atskiros informacijos dalys, kurios kartu taip pat gali padėti nustatyti konkretaus asmens tapatybę, taip pat sudaro asmens duomenis.

Asmens duomenis Įmonė gauna tiesiogiai iš Pacientų, Gydytojų, jų atstovų, ASPĮ ar kitų asmenų, taip pat dalį asmens duomenų Įmonė gauna ir automatiškai (pvz. Jums naudojantis Svetaine ar Sistema).

Prašome nepateikti Įmonei jokių asmens duomenų, ypač jautrių asmens duomenų, jei nenorite, kad tokia informacija būtų kaip nors naudojama.

Svetaine, Sistema ir kitomis Įmonės paslaugomis naudotis bei asmens duomenis Duomenų valdytojui teikti gali ne jaunesni nei 18 metų amžiaus asmenys. Jei Jums yra ne mažiau nei 14, bet ne daugiau nei 18 metų, prašome kartu su vienu iš tėvų ar globėjų atidžiai perskaityti šią Privatumo politiką, kad ją suprastumėte ir jos laikytumėtės.

Įmonė nerenka jaunesnių nei 14 metų amžiaus asmenų asmens duomenų, tad jeigu Jums nėra 14 metų, Jūs neturėtumėte naudotis Svetaine, Sistema ar kitaip teikti Įmonei savo asmens duomenų.

3. KOKIUS JŪSŲ ASMENS DUOMENIS TVARKOME?

Įmonė Jūsų asmens duomenis tvarko toliau nurodytais tikslais ir vadovaudamasi su jais susijusiais teisiniais pagrindais:

3.1. PACIENTO REGISTRACIJOS PATEIKIMAS, PASKYROS SUKŪRIMAS

Tikslas

Registracijos konsultacijai Sistemoje pateikimas, Paciento paskyros sukūrimas.

Duomenų subjektai

Pacientai.

Duomenų šaltiniai

Pacientai, jų globėjai.

Asmens duomenys

Pateikiant registraciją:

 • vardas, pavardė arba Paciento sugalvotas slapyvardis, Paciento sugalvotas slaptažodis;
 • el. pašto adresas;
 • informacija apie Paciento pasirinktas konsultacijas (automatiškai surenkami asmens duomenys);
 • kita informacija apie Pacientą (pvz. kalbos, kuriomis jis kalba, jo pilietybė, ar paslaugos gavimo metu yra Ukrainoje ir t.t.).

Pateiktus Paciento asmens duomenis Sistemoje mato tik tas Gydytojas, kurio konsultacijas gaus Pacientas, taip pat Sistemą administruojantys asmenys.

Teisinis pagrindas

Asmens duomenis tvarkome siekdami sudaryti ir vykdyti sutartį (BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas), taip pat remiantis Paciento laisvai duotu sutikimu, jog būtų tvarkomi jo asmens duomenys (BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas). 

Tuo atveju jei Pacientas nepateiks dalies šiame punkte nurodytų duomenų, mes negalėsime jam suteikti galimybės užsiregistruoti konsultacijai.

Saugojimas

Paciento asmens duomenys saugomi 180 dienų po jo paskutinio atlikto veiksmo Sistemoje arba iki tol, kol Pacientas panaikina savo registraciją Sistemoje numatytu automatiniu paskyros uždarymo būdu.

3.2. GYDYTOJŲ REGISTRACIJA

Tikslas

Gydytojo registracija Sistemoje, Gydytojo paskyros sukūrimas.

Duomenų subjektai

Gydytojai.

Duomenų šaltiniai

ASPĮ.

Asmens duomenys

 • vardas, pavardė;
 • el. pašto adresas;
 • specialybė;
 • kalbos, kuriomis Gydytojas kalba;
 • ASPĮ, kurioje Gydytojas dirba;
 • duomenys apie Pacientus, kurie užsiregistravo pas atitinkamą Gydytoją.

Teisinis pagrindas

Asmens duomenis tvarkome siekdami sudaryti sutartį su ASPĮ ir ją įvykdyti (BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas), taip pat siekdami įvykdyti Įmonei taikomą teisinę prievolę (BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktas), bei siekdami savo teisėtų interesų (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas).

Saugojimas

Gydytojo asmens duomenys šiuo tikslu bus saugomi 3 metus arba iki tos dienos, kai ASPĮ pateiks prašymą, jog Gydytojo registracija Sistemoje būtų pašalinta.

3.3. KONSULTACIJŲ TEIKIMAS PACIENTAMS

Tikslas

Konsultacijų vykdymas ir teikimas Pacientams.

Duomenų subjektai

Pacientai;

Gydytojai.

Duomenų šaltiniai

Pacientai;

Gydytojai.

Asmens duomenys, tvarkomi Įmonės

 • Paciento duomenys, nurodyti šios Privatumo politikos 3.1 punkte;
 • Gydytojo duomenys, nurodyti šios Privatumo politikos 3.2 punkte; 
 • Kita informacija apie įvykusias konsultacijas (pvz. konsultacijos data, laikas ir t.t.);
 • Momentiniai vaizdo / garso duomenys konsultacijos metu (transliacijos užtikrinimas)

Asmens duomenys, tvarkomi ASPĮ

 • Paciento duomenys, nurodyti šios Privatumo politikos 3.1 punkte;
 • Kita informacija apie įvykusias konsultacijas (pvz. konsultacijos data, laikas ir t.t.);
 • Gydytojo rekomendacijos Pacientui;
 • Paciento savanoriškai pateikti sveikatos duomenys (bet kokia informacija, kurią Gydytojui pateikia Pacientas pvz. ligos, kuriomis serga Pacientas).

Teisinis pagrindas

Asmens duomenis tvarkome siekiant sudaryti sutartį ir ją įvykdyti, t. y. siekiant suteikti Pacientams sveikatos priežiūros paslaugas (konsultacijas), o Gydytojų asmens duomenis tvarkome vykdydami tarp Įmonės ir ASPĮ, kurioje dirba Gydytojas, sudarytą sutartį (BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas). Taip pat, vadovaudamiesi laisvai duotu Paciento sutikimu (BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas). Paciento sveikatos duomenis ASPĮ tvarko remiantis jo laisvai duotu sutikimu, jog būtų tvarkomi jo specialiųjų kategorijų asmens duomenys (BDAR 9 straipsnio 2 dalies a punktas).

Saugojimas

Paciento asmens duomenys saugomi 180 dienų nuo paskutinio atlikto veiksmo Sistemoje arba iki tol, kol Pacientas panaikina savo registraciją Sistemoje numatytu automatiniu paskyros uždarymo būdu. 

Gydytojo asmens duomenys šiuo tikslu bus tvarkomi 3 metus arba iki tos dienos, kai ASPĮ pateiks prašymą, jog Gydytojo registracija Sistemoje būtų pašalinta. 

Vaizdo duomenys ir garso duomenys nėra užfiksuojami ir saugomi.


3.4. BENDRADARBIAVIMAS SU MŪSŲ PARTNERIAIS

Tikslas

Bendradarbiavimas su mūsų partneriais, kurie teikia Įmonei paslaugas.

Duomenų subjektai

Įmonės partnerių atstovai.

Duomenų šaltiniai

Partneriai;

Partnerių darbuotojai;

Kiri partnerių atstovai.

Asmens duomenys

 • vardas, pavardė;
 • telefono numeris, el. pašto adresas, kiti kontaktiniai duomenys; 
 • informacija apie atstovaujamą partnerį ir užimamas pareigas;
 • komunikacijos dalykas ir tekstas.

Teisinis pagrindas

Asmens duomenis tvarkome siekiant sudaryti sutartį (arba imtis veiksmų iki ją sudarant) ir ją įvykdyti (BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas), bei siekdami savo teisėtų interesų (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas).

Saugojimas

Jūsų asmens duomenys saugomi 10 metų nuo sutarties galiojimo pabaigos, nebent, vadovaujantis LR vyriausiojo archyvaro 2011 m kovo 9 d. įsakymu Nr. V-100 patvirtinta Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodykle, būtų taikomas ilgesnis privalomas minimalus saugojimo terminas. Nesudarius sutarties, su bendravimu susiję duomenys saugomi 5 metus po atitinkamo duomenų pateikimo.

3.5. UŽKLAUSŲ PATEIKIMAS IR ADMINISTRAVIMAS

Tikslas

Jūsų užklausų, kurias Įmonei pateikiate el. paštu, telefonu arba naudodami Svetainėje esančias formas ar funkcijas, administravimas.

Duomenų subjektai

Asmenys, teikiantys užklausas Įmonei el. paštu, telefonu arba naudodami Svetainėje esančias formas ar funkcijas.

Duomenų šaltiniai

Užklausas teikiantys asmenys.

Asmens duomenys

 • vardas ir pavardė;
 • atstovaujama organizacija;
 • el. pašto adresas;
 • telefono numeris;
 • užklausos tema ir tekstas.

Atkreipiame dėmesį, kad Jūsų pateikiamų ir mūsų tvarkomų asmens duomenų kiekis gali skirtis priklausomai nuo Jūsų pasirinkto užklausos būdo, todėl faktiškai tvarkomų Jūsų asmens duomenų apimtis gali būti mažesnė, nei aukščiau nurodyta.

Teisinis pagrindas

Jūsų asmens duomenis šiuo tikslu galime tvarkyti remdamiesi Jūsų sutikimu (BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas), norėdami sudaryti su Jumis sutartį (arba jei reikia – atlikti veiksmus, kuriuos būtina atlikti Jūsų prašymu iki sudarant sutartį) (BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas), taip pat įgyvendindami mūsų teisėtas interesas nagrinėti Jūsų užklausą ir pateikti Jums tikslią ir išsamią informaciją apie mūsų veiklą (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas).

Saugojimas

Duomenys saugomi 5 metus po Jūsų užklausos gavimo. Atskirais atvejais, vadovaujantis taikomų teisės aktų reikalavimais, Jūsų asmens duomenys gali būti saugomi ilgesnį laiką.

3.6. SLAPUKAI

Slapukai – tai mažos apimties informacijos tekstiniai failai, siunčiami į Jūsų interneto naršyklę ir išsaugomi Jūsų kompiuteryje, mobiliajame telefone ar kitame įrenginyje Jums lankantis interneto svetainėje.

Svetainėje ir Sistemoje naudojami tik būtinieji slapukai. Šie būtinieji slapukai įgalina pagrindines svetainės funkcijas, be kurių sistema negalėtų korektiškai veikti. Teisinis pagrindas, kuriuo naudojame būtinuosius slapukus – mūsų interesas užtikrinti tinkamą Svetainės ir Sistemos funkcionavimą (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas)

Bet kuriuo atveju, asmens duomenų tvarkymas naudojant slapukus pagrįstas Jūsų aiškiu pasirinkimu, kurį įvykdote naudodamiesi Svetainės slapukų pasirinkimo juosta ir kurį galite bet kuriuo metu pakeisti. Norėdami tai padaryti, Jūsų naudojamoje Interneto naršyklėje galite sukonfigūruoti slapukų naudojimo taisykles ar panaikinti anksčiau priimtus slapukus. Kiekviena naršyklė skirtinga, todėl, jei nežinote, kaip pakeisti slapukų nuostatas, pasižiūrėkite jos aprašymą. Norėdami daugiau sužinoti, kaip valdyti slapukus, apsilankykite adresu: http://www.allaboutcookies.org.

Svetainėje ir Sistemoje naudojami šie būtinieji slapukai:

Slapuko pavadinimas Tikslas Sukūrimo momentas Galiojimo trukmė
JSESSIONID Unikalus sesijos numeris suteikiamas svetainės veikimo užtikrinimui. Pirmą kartą atvėrus sistemos puslapį. Iki naršyklės uždarymo momento.
cookiesAgreed Po to, kai naudotojas patvirtina, kad susipažino ir sutinka su slapukų naudojimo taisyklėmis, pakartotinai nebeinformuoti naudotojo apie svetainėje naudojamus slapukus. Kai naudotojas patvirtina, kad susipažino ir sutinka su slapukų naudojimo taisyklėmis. 1 metai nuo slapuko sukūrimo momento.


3.7. TEISINIŲ REIKALAVIMŲ UŽTIKRINIMAS IR GINČŲ SPRENDIMAS

Visus aukščiau nurodytus asmens duomenis Įmonė gali tvarkyti siekdama pareikšti, vykdyti arba gintis nuo teisinių reikalavimų. Šiuo tikslu asmens duomenis tvarkysime mūsų teisėto intereso pareikšti, vykdyti arba gintis nuo teisinių reikalavimų pagrindu (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas). Juos šiuo tikslu tvarkysime iki atitinkamų teisinių procedūrų pabaigos (pavyzdžiui, pretenzijos išnagrinėjimo, teismo ar arbitražo sprendimo įsiteisėjimo).

Taip pat, asmens duomenys gali būti saugomi ir ilgiau nei nurodyta Privatumo politikoje, pavyzdžiui jeigu Įmonei reikėtų apginti savo teisėtus interesus, pareikšti ieškinį ar pan. Tačiau, asmens duomenys gali būti saugomi ir trumpiau, pvz. jei Įmonė nuspręstų Sistemos veikimą sustabdyti visam laikui ar pan.

4. KAM ATSKLEIDŽIAME JŪSŲ INFORMACIJĄ?

Įmonė gali dalintis Jūsų asmens duomenimis su trečiosiomis šalimis (duomenų tvarkytojais), teikiančiomis Įmonei paslaugas ir veikiančiomis jos vardu (pvz., bendrovėms, teikiančiomis rinkodaros / reklamos paslaugas, bendrovėms, teikiančiomis duomenų centrų paslaugas, IT paslaugų teikėjais, apskaitos paslaugų teikėjais ir pan.). Įmonė užtikrina, kad tokių trečiųjų šalių vykdomas asmens duomenų tvarkymas būtų vykdomas tik pagal teisėtus Įmonės nurodymus ir vadovaujantis BDAR ir kitų taikomų teisės aktų reikalavimais, o asmens duomenys joms būtų perduoti tik tada ir tik tiek, kiek būtina atitinkamoms paslaugoms suteikti. Be to, asmens duomenys gali būti perduodami atitinkamiems asmens duomenų gavėjams / nepriklausomoms trečiosioms šalims, t. y. savarankiškiems duomenų valdytojams.

Kaip nurodyta aukščiau, Pacientų asmens duomenis kaip atskiras duomenų valdytojas taip pat gauna ASPĮ.

Įmonė gali dalintis asmens duomenimis su tokių kategorijų trečiosiomis šalimis (duomenų tvarkytojais, duomenų gavėjais ar atskirais duomenų valdytojais), kai būtina:

 • teismais, arbitrais, tarpininkais, priešingomis šalimis ir jų advokatais (jei to reikia teismo proceso tikslais);
 • policija, teisėsaugos institucijomis, mokesčių inspekcijomis, kitomis valstybinėmis ar savivaldos institucijomis (jei to aiškiai reikalauja atitinkami teisės aktai) arba kitais asmenimis, vykdančiais oficialias jiems skirtas pareigas (pavyzdžiui, notarais, skolų išieškojimo bendrovėmis);
 • kitokiais profesiniais konsultantais, pavyzdžiui, advokatais, konsultantais, auditoriais arba buhalteriais (jei to reikia mūsų teisėtiems interesams apsaugoti);
 • paslaugų tiekėjais, teikiančiais informacinių technologijų, debesų kompiuterijos ir sistemų administravimo paslaugas, rinkodaros, apskaitos, pašto arba kurjerių ir kitokias paslaugas – tik tiek, kiek reikia tinkamam paslaugų suteikimui;
 • kitais fiziniais arba juridiniais asmenimis, tik jei to reikia siekiant užtikrinti didžiausią Įmonės teikiamų paslaugų efektyvumą.

Visais aukščiau išvardintais atvejais Įmonė užtikrina asmens duomenų konfidencialumo išsaugojimą.

Trečiosios šalys. Įmonė neperduoda Jūsų asmens duomenų į trečiąsias šalis (už ES / EEE ribų), nebent būtų manoma, kad tai yra būtina. Įmonė gali perduoti Jūsų asmens duomenis už ES / EEE ribų, jei tai yra gautas Jūsų aiškiai išreikštas sutikimas arba tai yra būtina ir bus taikomos tinkamos apsaugos priemonės pagal BDAR, pavyzdžiui, sprendimas dėl tinkamumo arba standartinių sutarčių sąlygos. Įmonė deda visas pastangas užtikrinti, kad perduodant duomenis tokiu būdu būtų laikomasi BDAR reikalavimų ir įgyvendina atitinkamas priemones, kad užtikrintų, jog Jūsų asmens duomenys būtų saugūs. Daugiau informacijos apie tokias priemones galite gauti kreipdamiesi tiesiai į mus pirmiau nurodytu telefono numeriu arba el. pašto adresu.

5. ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS PRIEMONĖS

Įmonė įgyvendina tinkamas ir BDAR reikalavimus atitinkančias technines ir organizacines priemones, kad apsaugotų Jūsų asmens duomenis nuo netyčinio arba neteisėto sunaikinimo arba netyčinio praradimo, pakeitimo, neteisėto atskleidimo arba naudojimo, taip pat nuo visų kitų neteisėtų tvarkymo formų.

Nors Įmonė siekia apsaugoti jos tvarkomus asmens duomenis, prašome suprasti, kad Įmonė negali užtikrinti arba garantuoti bet kokios Jūsų mums perduodamos informacijos saugumo, kadangi šiomis dienomis nė vienas duomenų perdavimo arba saugojimo metodas nėra 100 proc. saugus.

6. JŪSŲ TEISĖS

Jūs turite šias teises, susijusias su mūsų tvarkomais Jūsų asmens duomenimis:

Teisė būti informuotam ir teisė susipažinti su asmens duomenimis

Jūs turite teisę gauti informaciją apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą skaidria, suprantama ir lengvai prieinama forma, aiškia ir paprasta kalba. Tai yra numatyta šioje Privatumo politikoje. Jei kuri nors šios Privatumo politikos dalis Jums neaiški, maloniai kviečiame kreiptis į mus aukščiau nurodytais kontaktais.

Jūs taip pat turite teisę gauti Įmonės patvirtinimą, ar Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi, o jei tokie duomenys yra tvarkomi, susipažinti su informacija apie tai, kaip mes tvarkome Jūsų asmens duomenis.

Be to, Jūs turite teisę gauti mūsų turimų Jūsų asmens duomenų kopiją. Už bet kurias kitas Jūsų prašomas kopijas mes turime teisę imti pagrįstą mokestį, nustatomą pagal administracines išlaidas.

Teisė reikalauti ištaisyti asmens duomenis

Jūs turite teisę reikalauti, kad Įmonė ištaisytų netikslius arba neišsamius Jūsų asmens duomenis.

Teisė reikalauti ištrinti asmens duomenis („teisė būti pamirštam“)

Jūs turite teisę prašyti mūsų ištrinti arba pašalinti asmens duomenis, jei nėra pagrįstos priežasties, dėl kurios turėtume toliau juos tvarkyti, jeigu asmens duomenys nebėra reikalingi tais tikslais, kuriais jie buvo surinkti arba tvarkomi, Jūs atšaukiate sutikimą, kurio pagrindu buvo tvarkomi asmens duomenys, ir nėra jokio kito teisinio pagrindo juos tvarkyti, ar esant kitiems BDAR 17 straipsnyje nustatytiems pagrindams.

Prašome atkreipti dėmesį, kad BDAR 17 straipsnio 3 dalyje yra numatytos pirmiau nurodytų atvejų išimtys, kai duomenis tvarkyti yra būtina. Jei tokios išimtys galioja Jūsų atveju, mes Jus apie tai atitinkamai informuosime.

Teisė reikalauti apriboti asmens duomenų tvarkymą

Jūsų turite teisę reikalauti, kad Įmonė apribotų (arba sustabdytų) Jūsų asmens duomenų tvarkymą, jeigu:

 • Jūs ginčijate asmens duomenų tikslumą – tol, kol bus patikrintas jų tikslumas;
 • tvarkymas yra neteisėtas, o Jūs nesutinkate, kad asmens duomenys būtų ištrinti ir vietoj to prašote apriboti jų naudojimą;
 • mums nebereikia asmens duomenų jų tvarkymo tikslais, bet Jums jie yra reikalingi, kad galėtumėte pareikšti, įvykdyti arba apginti teisinius reikalavimus;
 • Jūs toliau nurodyta tvarka prieštaraujate, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys – tol, kol bus patikrinta, ar mūsų teisėtos priežastys yra svarbesnės nei Jūsų teisėtos priežastys.

Apribojus asmens duomenų tvarkymą, tokie asmens duomenys gali būti tvarkomi (išskyrus jų saugojimą) tik su Jūsų sutikimu arba tik siekiant pareikšti, įvykdyti arba apginti teisėtus reikalavimus, apsaugoti kito fizinio arba juridinio asmens teises arba dėl svarbaus viešojo intereso.

Teisė į duomenų perkeliamumą

Jūs turite teisę gauti savo asmens duomenis, kuriuos pateikėte Įmonei, susistemintu, paprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, taip pat teisę perduoti šiuos duomenis kitam valdytojui, jeigu:

 • duomenys yra tvarkomi sutikimo arba sutarties pagrindu; ir
 • duomenys yra tvarkomi automatizuotomis priemonėmis.

Taip pat turite teisę reikalauti, kad Įmonė perduotų Jūsų asmens duomenis tiesiogiai kitam valdytojui, jei tai yra techniškai įmanoma.

Teisė nesutikti

Jūs turite teisę bet kada nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys, kurie tvarkomi tam, kad būtų įvykdyta viešojo intereso užduotis arba dėl Įmonės teisėto intereso.

Tokiu atveju Įmonė Jūsų asmens duomenų nebetvarkys, nebent sugebėtume įrodyti teisėtus pagrindus, dėl kurių turi būti tvarkomi Jūsų asmens duomenys ir kurie yra svarbesni nei Jūsų interesai, teisės ir laisvės arba jeigu to reikėtų siekiant pareikšti, įvykdyti arba apginti teisėtus reikalavimus.

Kai asmens duomenys tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, Jūs turite teisę bet kuriuo metu nesutikti, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi šiuo tikslu ir jie šiuo tikslu bus nebetvarkomi.

Teisė atšaukti sutikimą

Jeigu Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi Jūsų sutikimo pagrindu, Jūs turite teisę bet kuriuo metu tokį sutikimą atšaukti. Sutikimo atšaukimas nedaro poveikio sutikimu pagrįsto duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui.

Teisė pateikti skundą priežiūros institucijai

Jeigu manote, kad Jūsų asmens duomenų tvarkymas pažeidžia BDAR nuostatas, Jūs turite teisę pateikti skundą ES valstybės narės, kurioje yra Jūsų nuolatinė buveinė, darbo vieta arba vieta, kurioje buvo įvykdytas tariamas pažeidimas, priežiūros institucijai.

Priežiūros institucija Lietuvoje yra Lietuvos valstybinė duomenų apsaugos inspekcija, adresas L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, Lietuva, el. paštas ada@ada.lt, tinklalapis https://vdai.lrv.lt/.

Iki pateikiant skundą atitinkamai priežiūros institucijai, mes būtume dėkingi, jei Jūs susisiektumėte su mumis ir išdėstytumėte Jums susirūpinimą keliančius klausimus. Mes dėsime maksimalias pastangas operatyviai ir rūpestingai išspręsti Jūsų klausimą. 

Norėdami pasinaudoti šiomis teisėmis, išsiųskite rašytinį prašymą adresu info@blueconsultancy.lt. Įmonė Jūsų prašymą išnagrinės per 30 dienų. Jeigu prašymas yra labai sudėtingas arba yra gautas labai didelis prašymų skaičius, šis terminas gali būti pratęstas iki 60 dienų. Tokiu atveju per 30 dienų nuo Jūsų prašymo gavimo pranešime Jums apie pratęstą terminą ir tokio pratęsimo priežastis. Siekdama užtikrinti duomenų apsaugą ir suteikti Jums galimybę pasinaudoti savo teisėmis, Įmonė turi teisę prašyti pateikti papildomą informaciją, reikalingą norint patvirtinti Jūsų tapatybę.

7. PAKEITIMAI

Įmonė turi teisę savo nuožiūra keisti šią Privatumo politiką. Pranešimas apie tai bus paskelbtas Svetainėje. Esant esminiams Privatumo politikos pakeitimams, Įmonė apie juos informuos atskirai.

8. ATSAKOMYBĖ

Svetainėje ir Sistemoje gali būti nuorodų į trečiajai šaliai priklausančius, jos skelbiamus ir tvarkomus tinklalapius, pavyzdžiui, socialinius tinklus. Įmonė neprisiima jokios atsakomybės už tokių trečiųjų šalių tinklalapių tikslumą ar patikimumą. Jei turėtumėte klausimų apie tai, kaip tokios kitos šalys, su kuriomis bendraujate, naudoja Jūsų asmens duomenis, rekomenduotume susipažinti su jų privatumo dokumentais.

Norime pabrėžti, jog Sistema yra pateikiama tokia „kokia yra“ ir Įmonė nesuteikia jokių garantijų, išreikštų ar numanomų, dėl Sistemos tinkamumo tam tikram tikslui ar jos kokybės. Sistemą naudojantis asmuo prisiima visus trūkumus ir visą naudojimo riziką ir atsakomybę už Sistemos pasirinkimą, jos naudojimą ir rezultatus, gautus naudojant ją. Neribojant aukščiau pateiktų nuostatų, Įmonė neteikia jokių garantijų, kad Sistema bus be klaidų ir veiks be pertraukų ar kitų gedimų, arba kad Sistema atitiks visus atskleistus ar neatskleistus Sistemą besinaudojančio asmens lūkesčius.

Tiek, kiek leidžia galiojantys teisės aktai, jokiu atveju Įmonė, jos darbuotojai, Sistemos kūrėjai, tiekėjai ar licencijų išdavėjai nėra atsakingi už bet kokius Paciento patirtus tiesioginius ir (ar) netiesioginius nuostolius, kuriuos Sistemą naudojantis asmuo patyrė dėl Sistemos naudojimo ar negalėjimo ja naudotis, Sistemos naudojimo taisyklių pažeidimo ir t.t.

9. INTELEKTINĖ NUOSAVYBĖ

Svetainė ir Sistema, jose esanti medžiaga, jų kodas, dizainas, Svetainės domeno pavadinimas, visos autorių teisės, prekių ženklai, duomenų bazės, verslo pavadinimai ir kitokia intelektinė nuosavybės arba kitokia su Svetaine, Sistema ir (arba) jose esančia medžiaga susijusi nuosavybė visapusiškai priklauso Įmonei, išskyrus intelektinės nuosavybės objektus (prekių ženklus, logotipus ir kita), susijusius su Įmonės partneriais arba tiekėjais, ir yra saugoma nacionalinių ir tarptautinių intelektinės nuosavybės apsaugos įstatymų ir kitokių teisės aktų.

Be aiškaus Įmonės leidimo, neturite teisės bet kokia forma ir bet kokiomis priemonėmis kopijuoti, fiksuoti, bet kokia forma ar būdais atkurti, pristatyti, skelbti, perduoti, parduoti, perdirbti, pateikti, licencijuoti, keisti, iš naujo skelbti, redaguoti, transliuoti, retransliuoti ar kitokiais būdais skelbti, viešai rodyti arba demonstruoti, pritaikyti, platinti arba naudoti Svetainėje arba Sistemoje esančios medžiagos arba jų kodo arba bet kokios jų dalies, taip pat jų pagrindu kurti jokių išvestinių kūrinių.


Atnaujinta: 2022 m. gegužės 25 d.